Projekt unijny

Jesteś tu: Strona główna » Projekt unijny


Nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu pn.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


 


 

I. Ogólne informacje o projekcie.

 


 

Projekt systemowy pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), priorytet IX, działanie 9.1.2.

 

Projekty realizowane w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” mają na celu: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

 

 

 

Instytucją Pośredniczącą wyżej wymienionego priorytetu i działania w ramach PO KL jest Urząd Marszałkowski Województwa   Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący zarazem organ kontrolny realizacji projektu.

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Chełmża, która otrzymała środki na realizację projektu.

 

Termin realizacji projektu to 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

 


 

W projekcie uczestniczy: 245 uczniów kl. I-III z trzech chełmżyńskich szkół podstawowych, w tym 72 uczniów naszej szkoły.

 

 

 

II. Cele i rezultaty projektu.

 


 

Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2. PO KL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

 


 

Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniom/ uczennicom w klasach I-III w chełmżyńskich szkołach podstawowych, dostosowanego do potrzeb edukacyjnych dzieci młodszych i ich możliwości psychofizycznych, w okresie od sierpnia 2013 r. do końca sierpnia  2014 r.

 

Do realizacji celu ogólnego prowadzić będą cele szczegółowe:

 

 • zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno – wychowawczej zgodnej z jego indywidualnymi możliwościami edukacyjnymi poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły;
 • utworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę z uczniem, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w niezbędne materiały dydaktyczne.

 


 

Korzyści szkoły z udziału w projekcie.

 


 

W Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży w projekcie bierze udział 68 uczniów kl. I-III. Zgodnie ze zgłoszonym przez szkołę zapotrzebowaniem, ze środków przeznaczonych na realizację projektu w kwietniu zostały zakupione pomoce dydaktyczne. W okresie od września 2013 r. do końca czerwca 2014 r. zrealizowane  zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III. Uczestnikami zajęć będą uczniowie/ uczennice kl. I-III zrekrutowani do projektu na podstawie diagnoz, wskazujących potrzebę wyrównania ich szans edukacyjnych poprzez dodatkowe wsparcie dydaktyczne lub ogólnorozwojowe. W naszej szkole projekt obejmuje następujące bloki zajęć: 

 

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych     
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów realizowane w formie zajęć:
  • rozwijających zainteresowania matematyczne,
  • rozwijających zdolności wokalne,
  • rozwijających zdolności językowe.

 

Każdy uczeń uczestniczy w co najmniej 30 godzinach zajęć, do których został zakwalifikowany. Realizacja projektu zapewni każdemu uczniowi klasy I – III biorącemu udział w projekcie bogata ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. 

 

     

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie.

 


 

Realizowane w ramach projektu działania w dużej mierze będą koncentrowały się na zmniejszaniu barier równości przez osłabianie stereotypów płci. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni w tym zakresie, aby zajęcia dydaktyczne prowadzone były w kontekście tematyki równości płci, a zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły  kształtowaniu w uczennicach/ uczniach poczucia równości oraz były wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

 

Celem projektu w kontekście zasady równości szans jest: przygotowanie dziewczynek, chłopców do pełnienia ról społecznych i zawodowych, osłabienie istniejących barier równości i stereotypów, przekazanie dzieciom niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.

 

Również założone rezultaty projektu wynikają z analizy sytuacji uczennic i uczniów oraz istniejących barier, zostały przedstawione w podziale na uczennice i uczniów. Rezultaty powinny przyczynić się do zmniejszenia nierówności ze względu na płeć istniejących w obszarze  oddziaływania projektu.         

  

 


 

Regulamin rekrutacji uczniów

Uczestników Projektu

pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży