Pedagog szkolny

Jesteś tu: Strona główna » Pedagog szkolny


 

p.  Anna Piphanz

 

 

 

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.


Zadania pedagoga obejmują:


- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

- określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

- prowadzenie zajęć wspomagających, wyrównujących szanse edukacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

- udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwśociach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

- współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

- współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

- prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

- doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 

Przyjdź zawsze gdy:


1.      Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

2.      Jesteś samotny.

3.      Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

4.      Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

5.      Chcesz podzielić się swoją radością lub sukcesem.

6.      Chciałbyś pomóc innym lecz nie wiesz w jaki sposób.

7.      Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam
nie potrafisz sobie poradzić!!!

Poszukamy wspólnie rozwiązania !

Jeśli w Twojej rodzinie, sąsiedztwie, szkole pojawiają się następujące problemy: powtarzające się konflikty między dziećmi a dorosłymi, podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci, zaniedbywanie dzieci,  nieprawidłowa opieka itd

 

Przyjdź do gabinetu nr 35  w naszej szkole!!!


PAMIĘTAJ !


Nie jesteś sam !


Masz prawo szukać pomocy !


Godziny pracy pedagoga:


Poniedziałek


Wtorek  
Środa
Czwartek  
Piątek