Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Organa szkoły

Organa szkoły

 

 

 

Organami szkoły są:

 

-          Dyrektor Szkoły

-          Rada Pedagogiczna

-          Samorząd Uczniowski

-          Rada Rodziców

 

 

Dyrektor Szkoły

 

a/ kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b/ sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,

c/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d/ sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkolnym,

e/ realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

f/ kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako przewodniczący,

g/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły   i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

h/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

Dyrektor decyduje w sprawach:

 

a/ zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych według oddzielnych regulaminów,

c/ przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycieli według oddzielnego regulaminu,

d/ występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

e/ wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po  zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,

f/ upomnienia rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka nie spełniającego obowiązku szkolnego.

 

Zadania Dyrektora Szkoły w ramach odbywania stażu przez nauczycieli na stopnie awansu zawodowego:

 

a/ przydzielanie opiekuna stażu ( KN art.9c p.4),

b/zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c/ wspieranie nauczyciela odbywającego staż,

d/ dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

e/ powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego ( KN art.9g p.1),

f/ udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych jako przewodniczący lub uczestnik ( KN art.9g p.1),

g/ nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście na stopień nauczyciela kontraktowego ( KN art.4) oraz, prowadzenie rejestru zaświadczeń wydawanych przez komisję kwalifikacyjną o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

a/ przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian  oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

b/ zatwierdzanie planów pracy szkoły,

c/ zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

d/ ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania, zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,

e/ wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

f/ uchwalanie warunkowej promocji uczniów,

g/ ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom,

h/ zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

i/ zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

a/ organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

b/ przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,

c/ propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania ich funkcji kierowniczych w szkole,

d/ wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

e/ wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

f/ plan finansowy szkoły.

 

Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora  o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej  w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

-          na szczeblu klasy: samorządy klasowe

-          na szczeblu szkoły : rada uczniowska

 

Do zadań Rady Uczniowskiej należy:

 

a/ przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego,

b/ występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

c/ gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

d/ wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły,

e/ proponowanie kandydata na opiekuna samorządu szkolnego.

 

Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania,

b/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c/ prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

d/ prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e/ prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły, do organu  prowadzącego szkołę w tym zakresie, a w szczególności:

 

a/ pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b/ współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,

c/ gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,

d/ zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły   prawa do:

-          znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych    w szkole i w klasie

-          uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów i trudności

-          znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

-          uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci

-          wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły

 

Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

 

Rada Rodziców pracuje według ustalonego regulaminu 

 

Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

 

a/ uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

b/ opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;

c/ informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

 

Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania   w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

 

Za prawidłowe rozpatrywanie wszelkich spraw i wniosków  wpływających do poszczególnych organów szkoły odpowiadają ich  przewodniczący a w przypadku Samorządu Uczniowskiego jego  opiekun.

 

 

W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje wicedyrektora.

 

Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a szczególności:

 

a/ pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności,

b/ przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:

- szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły,

- program wychowawczy szkoły,

- tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

- informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,

c/ prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

d/ pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

e/ nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

Wicedyrektor:

 

a/ jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, wychowawców w świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza,

b/ jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą,

c/ decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole,

d/ ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli,

e/ ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

f/ ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem" wicedyrektor  szkoły" oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna   z zakresem jego zadań i kompetencji

 

 

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Organa szkoły

Data utworzenia

2010-08-30

Osoba wprowadzająca dokument

Osoba tworząca dokument

Rejestr zmian dokumentu

  • [2012-10-01] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-08-30] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-08-30] Edycja dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

1315 razy