Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Organizacja pracy

Organizacja pracy

 

 

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 6. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26 uczniów.
 7. Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonują:

 • stołówka,
 • świetlica,
 • gabinet pielęgniarski,
 • biblioteka,

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe, rada rodziców.
 3. Szkoła organizuje spotkania:
  • do końca IX
  • XI
  • I lub II - wywiadówka kończąca I semestr
  • IV
 4. Rodzice mają prawo uzyskać od nauczyciela informację, a nauczyciel ma obowiązek indywidualnego kontaktu z rodzicami w razie potrzeby.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 • zajęcia wyrównawcze
 • europejskie,
 • informatyczne,
 • sportowe,
 • plastyczne,
 • przyrodnicze,
 • wokalne,
 • języka angielskiego,
 • matematyczne,
 • ortograficzne,
 • teatralne,
 • dyslektyczne

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Organizacja pracy

Data utworzenia

2010-08-30

Osoba wprowadzająca dokument

Osoba tworząca dokument

Rejestr zmian dokumentu

 • [2012-08-30] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2012-08-30] Edycja dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

1026 razy